Algemene Voorwaarden

Artikel 1: DEFINITIES

1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan coaching of training is gesloten.

1.2 Deelnemer: de natuurlijke persoon die feitelijk aan de coaching deelneemt.

1.3 Coaching: sparren met als doel de persoonlijke ontwikkeling en ontwikkeling van vaardigheden van de deelnemer.

1.4 Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2: TOEPASSELIJKHEID

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke van Vindjeklant, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke.

2.2 Wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Vindjeklant

Artikel 3: AANMELDING

3.1 Aanmelding voor coaching kan telefonisch, per mail


3.2 De deelnemer ontvangt van Vindjeklant een bevestiging van aanmelding. Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot coaching tot stand. Het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst kan echter door partijen ook met andere middelen bewezen worden.

3.4 De opdrachtbevestiging geeft de (inhoud van de) overeenkomst weer, behoudens tegenbewijs.

Artikel 4: PRIJZEN

4.1 De vermelde prijzen zijn exclusief BTW en worden inclusief BTW in rekening gebracht.

4.2 Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.

4.3 Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.

Artikel 5: BETALING

5.1 Na inschrijving voor coaching zoals vermeld in artikel 3 ontvangt de deelnemer een digitale factuur van Vindjeklant.

5.2 Betaling door de deelnemer dient te geschieden binnen 14 dagen zoals vermeld op de factuur.

5.3 Indien de opdrachtgever niet binnen de genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. De opdrachtgever is in dat geval tevens zonder nadere sommatie vanaf de vervaldatum tot de datum van algehele voldoening een rente verschuldigd van 1% per maand, berekend over het openstaande factuurbedrag, waarbij een deel van een maand wordt beschouwd als een hele.

5.4 Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, dan kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en/of gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het openstaande saldo, met een minimum van € 200,- te vermeerderen met omzetbelasting (BTW).

Artikel 6: ANNULERING DOOR DEELNEMER

6.1 Annulering door de deelnemer/opdrachtgever van de overeenkomst is uitsluitend schriftelijk mogelijk. Als dag van annulering geldt de dag van ontvangst van het schrijven door Vindjeklant

6.2 Indien de deelnemer/opdrachtgever de overeenkomst annuleert, dan is de deelnemer de navolgende vergoeding verschuldigd:

– tot 7 dagen voor de eerste coaching datum: 100 procent van het totale bedrag

– 7 tot 14 dagen voor de eerste coaching datum: 50 procent van het totale bedrag

– 15 dagen of langer voor de eerste coaching datum: kosteloos

6.3 Annulering door de deelnemer/opdrachtgever van de coachingsovereenkomst na aanvang is niet mogelijk, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 7: ANNULERING EN WIJZIGINGEN DOOR VINDJEKLANT

7.1 Vindjeklant heeft het recht zonder opgave van reden wijzigingen aan te brengen in de coaching. Hierbij dient onder meer te worden gedacht aan wijziging voor wat betreft de inhoud, de opzet, de coach, de data, het tijdstip en de locatie. In geval van wijziging van de datum, het tijdstip of de locatie wordt de deelnemer tijdig geïnformeerd per mail, app of telefoon.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1 Vindjeklant is niet aansprakelijkheid voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een coachsessie van Vindjeklant of de annulering van de overeenkomst door Vindjeklant, tenzij aan Vindjeklant opzet of grove schuld kan worden verweten.

8.2 Indien Vindjeklant op enig moment ondanks het bepaalde in artikel 2 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.

8.3 Indirecte schade wordt niet vergoed.

Artikel 9: TOEPASSELIJK RECHT

9.1 Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van Vindjeklant en overeenkomsten tussen Vindjeklant en de deelnemer is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts)handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter in de plaats of het arrondissement waar de training is gegeven.

Chat openen
Wat is je vraag?
Vindjeklant
Stel je vraag en je krijgt zo snel mogelijk een reactie terug van Adinda van Vindjeklant.